Privacyverklaring

Privacyverklaring Rijschool De Valk

Rijschool De Valk vindt het belangrijk om de bescherming van persoonsgegevens van zijn cursisten en personeel te waarborgen. Rijschool De Valk streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring verstrekken we u informatie over hoe Rijschool De Valk omgaat met persoonsgegevens. Rijschool De Valk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (GDPR).

Noodzakelijke verwerking persoonsgegevens

Rijschool De Valk verwerkt voor de uitvoering van administratieve taken persoonsgegevens van cursisten. Deze persoonsgebonden informatie bevat een naam, geboortedatum en -plaats, adres, emailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, nummer identiteitskaart en gegevens van het rijbewijs. Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor administratieve taken en dienstverlening door onze organisatie en MOW (Mobiliteit en Openbare Werken). Dit om de nodige certificaten te kunnen afleveren.

De door u verstrekte gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit zal schriftelijk gebeuren door ondertekening en voorafgaandelijke geschreven bevestiging ‘voor akkoord’.

Persoonsgegevens voor derden

Persoonsgegevens kunnen alleen in strikt bepaalde regels worden verstrekt aan derden. Dit kan wel gebeuren als het gaat om zogenaamde ‘wettelijke informaties’ en waarbij de aanvraag moet gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling. Persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• aan de gemeentelijke overheden voor de aflevering van het rijbewijs;
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse Overheid);
• de bevoegde Minister of zijn gemachtigde;
• de verwerking van de boekhoudkundige gegevens en facturatie;

Om ook hier persoonsgegevens optimaal te beschermen geeft Rijschool De Valk nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee onze rijscholen geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via onze websites http://rijschooldevalk.be strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan

Rechten van cursisten waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Iedere persoon waarvan Rijschool De Valk gegevens verwerkt, kan de gegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen bij het beëindigen van de overeenkomst.

Hij of zij beschikt over de volgende rechten:
– Recht op informatie over hoe en welke persoonsgegevens worden verwerkt.
– Recht van inzage van de verwerkte persoonsgegevens.
– Recht op correctie van de persoonsgegevens wanneer deze onjuist of onvolledig.
– Recht op gegevenswissing hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen.
– Recht op beperking van de verwerking: Wanneer de betrokkene een bezwaar, recht van verwijdering
of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens naar een andere verwerker.
– Recht van bezwaar tegen verwerking.

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld en helpen je graag met vragen over de AVG / GDPR.

Hiervoor kun je contact opnemen:
– via e-mail: kris@rijschooldevalk.be

– via een schriftelijke aanvraag: Kris Anthonis, Atealaan 51, 2270 Herenthout

Bewaartermijn van persoonsgebonden gegevens Rijschool De Valk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van de door haar aangeboden diensten. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor statistische doeleinden en voor het Ministerie van Mobiliteit.

Beveiliging

Rijschool De Valk heeft maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of foutief gebruik. Alle personen die namens Rijschool De Valk uw gegevens kunnen bekijken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Wij zorgen dat de persoonsgegevens, dewelke op papier bijgehouden worden, veilig bewaard worden en enkel toegankelijk zijn voor de daartoe bevoegde personen.

Websites
Cookies

De website http://rijschooldevalk.be kan gebruikmaken van “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie is verwerkt, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en of u de tekstuele weergave in –of uitgeschakeld heeft. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter. Je hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhinderd.

Aansprakelijkheid

De informatie die via website http://rijschooldevalk.be wordt verstrekt, is in normaliter afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. De contentproviders van Rijschool De Valk zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. De contentproviders van Rijschool De Valk kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. De contentproviders van Rijschool De Valk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten.

Hyperlinks naar sites van derden

De website http://rijschooldevalk.be bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Rijschool De Valk is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Rijschool De Valk en van de betrokken contentproviders. De teksten, afbeeldingen en andere items die op deze site of deze van de betrokken contentproviders verschijnen worden door het auteursrecht beschermd : reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.. Het opslaan van informatie van deze site of van haar contentproviders in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser).
Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website of op de websites van de contentproviders worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.