Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden “Rijschool De Valk”

 

 1. Akkoord algemene voorwaarden

Met uitzondering van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, uitgevoerde dienst of overeenkomst tussen Groep Kempische Rijscholen, met maatschappelijke zetel te Dorp 51, 2288 Bouwel, ingeschreven in KBO onder het nummer 0457 527 026 en de leerling.

Door inschrijving voor een opleiding/cursus aanvaardt de leerling deze algemeen voorwaarden en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

Onze algemene voorwaarden zijn te lezen op onze website: www.rijschooldevalk.be

De klant dient iedere pagina grondig na te lezen.

 1. Herroepingsrecht

Conform artikel VI.53,12° WER geldt het herroepingsrecht in geval van online aankoop niet voor rijlessen en groepsopleidingen. De administratiekost maakt onlosmakelijk deel uit van de aankoopprijs en kan nooit deel uitmaken van een terugbetaling

 1. Voorwaarden annulatie en overmacht

Rijlessen, een examenbegeleiding of een examen dient u  ten laatste 7 werkdagen op voorhand te annuleren.

De annulatiekost voor rijlessen is dezelfde als deze voor een examenbegeleiding.

Annulatiekosten rijopleiding B                   de helft van de kostprijs van de geannuleerde les

Annulatiekost examen                                €31,00

 

Theorieopleidingen dient u ten laatste 7 werkdagen op voorhand te annuleren. Bij laattijdige annulatie kunnen er kosten aangerekend worden.

 

Bij overmacht (ziekte, een overlijden,…) is een kopie van een bewijs voldoende en wordt er geen annulatiekost aangerekend.

Onder werkdagen wordt verstaan alle dagen in een normale werkweek.

Rijschool De Valk van zijn kant heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen en of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,…) zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding of terugbetaling. Er bestaat alleen het recht op het herplannen van deze lessen.

 

Indien het rijexamen niet kan doorgaan omwille van administratieve weigering (identiteitskaart of voorlopig rijbewijs vergeten, geen geldig begeleidersattest bij,…), dient u een boete en de annulatiekost van de examenbegeleiding te betalen aan de rijschool.

 

 1. Privacy

Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor administratieve taken en dienstverlening door onze organisatie en MOW (Mobiliteit en Openbare Werken). Dit om de nodige certificaten te kunnen afleveren.

Wanneer de kandidaten deze gegevens niet wil verstrekken kunnen wij geen kwalitatieve en goede service bieden. De kandidaat dient hiervan kennis te hebben genomen. We refereren hiervoor naar de vernieuwde privacy wetgeving die vanaf 25/05/2018 in voege is gegaan.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan de privacyverklaring te hebben gelezen en akkoord te gaan met de mogelijke gevolgen die het gebruik van onze diensten voor uw privacy heeft.

We behouden ons het recht deze privacyregeling ten allen tijde aan tijde aan te passen, mits we de gebruikers hiervan op de hoogte stellen op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op www.rijschooldevalk.be

Indien u inzicht wil in uw gegevens of bepaalde gegevens uit onze database wil laten verwijderen, aanpassen of wijzigen, kan u contact met ons opnemen via kris@rijschooldevalk.be.

Vragen of opmerkingen betreffende de privacy kan u ook steeds doorsturen naar bovenstaand e-mailadres.

 1. Verplichtingen leerling

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van alle relevante info i.v.m. het voorlopige rijbewijs. Dit houdt in dat de leerling ons op de hoogte moet brengen van het aantal examenpogingen, het behalen van het theoretische examen, reeds in bezit van een voorlopig rijbewijs in het verleden,…)

Indien het examen niet doorgaat omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kan voorleggen dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen betalen. (examenbegeleiding + toeslag examencentrum)

De tijdstippen van de lessen worden in onderling overleg vastgelegd. De afspraken dienen stipt nageleefd te worden. De leerling is verplicht tijdig aanwezig te zijn voor de rijles.

De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden.

De leerling zorgt ervoor dat hij alle nodige documenten bij heeft om de rijlessen of het examen te kunnen aanvatten.

 • Identiteitskaart met chip
 • Getuigschrift van theorie of praktijkonderricht
 • Het voorlopig rijbewijs (indien nodig)
 • Het rijbewijs (indien nodig)

Opgelet: een elektronisch identiteitsdocument zonder of met defecte chip laat niet toe het examen af te leggen.

 1. Tarieven

De tarieven blijven geldig tot 1 maand na de inschrijvingsdatum van de kandidaat. Na deze termijn behouden wij ons het recht deze prijzen te wijzigen. De prijs van het vormingsmoment wordt jaarlijks door de overheid geïndexeerd, het prijsverschil kan achteraf aangerekend worden.

 1. Betaling

Iedere kandidaat ontvangt een bevestiging van inschrijving. Hierin vindt u alle nodige informatie terug. Alle opleidingen en examenreservaties dienen betaald te zijn voor aanvang.

Betaling via overschrijving:

Rijschool De Valk  BV

IBAN BE 04 4021 0390 0131

Vermelding: naam + voornaam – naam opleiding

 

U kan ook contant betalen in onze kantoren of in sommige kantoren met Payconiq tot een bedrag van 250€.

 

Bij niet-betaling of laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken en geplande lesmomenten.

 1. Aansprakelijkheid

Rijschool De Valk kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie.

Rijschool De Valk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderde wetgeving.

Rijschool De Valk  volgt de wetgeving kort op en doet er alles voor om alle informatie up-to-date te houden. Ondanks deze inspanningen kan het zijn dat er mogelijks onjuistheden voorkomen. Rijschool De Valk  kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Fouten of onjuistheden kunnen steeds schriftelijk of via e-mail gemeld worden.

Onze lesvoertuig zijn door een verzekeringspolis gedekt voor:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier
 • De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit lesvoertuig aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt.
 • Deze polis stipuleert dat de verzekeraar (behoudens in geval van zware fout of opzet) van elk verhaal tegen de leerling afziet. De dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling is beperkt tot € 1000. (KB 11/05/2004 Erkenning van de rijscholen. Art. 19)
 1. Attesten

Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens een voorzien evaluatiemoment zal de lesgever de vooruitgang met de leerling bespreken. Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum 20 uur rijles gevolgd te hebben.

 1. Herziening van de algemene voorwaarden

Rijschool De Valk behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Deze gewijzigde algemene voorwaarden zijn dan van kracht 1 maand na verschijnen op de website.

 1. Attitude kandidaten

Alcohol – en druggebruik hoort niet thuis in onze opleidingen.  Een vermoeden van alcoholgebruik en/of drugs bij aanvang van de lessen kan aanleiding geven om de lessen te annuleren. Het volledig lesgeld blijft in dit geval verschuldigd.

De leerling verbindt zich ertoe om het verkeersreglement strikt na te leven tijdens de praktijkgerichte opleidingen.

Het is verboden te roken in  de lesvoertuigen.

Tijdens de praktijklessen dient de leerling geschikt schoeisel te dragen. Dit wil zeggen geen hoge hakken of slippers. Ingeval de les hierdoor niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgeld aangerekend.

 1. Klachten – Opmerkingen

Uiteraard hopen wij dat u geen klachten te melden hebt tijdens onze samenwerking. Doch luisteren wij graag naar uw feedback en kijken waar we kunnen helpen. Klachten kunnen schriftelijk gebeuren en dienen verstuurd te worden naar volgend adres t.a.v. de directie: Rijschool De Valk, Atealaan 51, 2270 Herenthout of via e-mail:

Contactpersoon:

Dhr. Kristiaan Anthonis

E: kris@rijschooldevalk.be

T: 014/22 25 65